ART RAS TERE KINAS NESIBAIGIANTI VASARA Pirmasis lietuvi kas sociologinis romanas apie vyr meil kitiems vyrams ir seks i riu tas l pas vir elyje ir suvokiu, jog knygoje nebuvo n vienos mane sujaudinusios scenos Melancholi kas, snobi kas, savo seksualinius da niausiai nevykusius nuotykius su vyrais registruojantis pagrindinis veik jas, tik li dina ir kelia nuobodul Ypa art jant link romano pabaigos, kai eilinio susitikimo eiga jau tampa mintinai inoma, nors ir bandoma vienu vykiu pa ioje pabaigoje nustebinti nepavyko Pasakojime daug nuorod kitas knygas, filmus, net muzika, k matyti nemoksliniame darbe man dar ne prasta Gal net per daug, atrodo, kad u pildo viet , kur tur t b ti veik jo vidin s jausenos, b Prad ioje atrod viskas kaip ir neblogai, bet gan greitai viskas pernelyg monotoni ka pasirod , ra ymo stilius nepatrauklus, per daug koncentravimosi aplink ir veiksm apra ym , per ma ai veik jo vidaus Net ir tuomet, kai pagaliau b davo prieinama prie ka kokio po i rio, nuomon s pl tojimo tuomet tekstas bent ka kuriam laikui prikaustydavo d mes , tad gaila, kad viso to buvo tiek ma ai , veik jas da niausiai ka kur pasisl pdavo, likdavo tik kit moni mintys, kurios cituojamos perfrazuojamos.
Kai su inojau apie it knyg , ap m pavydas Kod l jo knygos neatmet apie g j seks , o man nepasisek Prisiekiau sau nepirkti ir neskaityti itos knygos Iki tos akimirkos kai u tikau j Pegaso knygyne, atsiver iau ir perme iau akimis Pavydas i garavo kaip d mas Keli sakiniai mane taip sudomino, kad kikenau knygyne j skaitydamas, o kai at jo laikas susimok ti padaviau Maximos kortel , vietoj Pegaso Taip sujaudino mane Tuomet supratau, kad A Tere kinas bus garbingas mano konkurentas Ir u sigeid iau gauti jo autograf , jei jis dalyvaus Vilniaus Knyg Mug je Pavydas pavirto pagarba ir susi av jimu Vienaip ar kitaip mes ra ome skirtingo anro knygas A Tere kinas pl toja socialinius i laik aspektus homoseksuali vyr gyvenime, kai tuo tarpu a esu egzistencialistinis gotikin s homoerotin s fantastikos ra ytojas Tad prad j s skaityti jo knyg suvokiau, kad mano pavydas ir pyktis buvo beprasmis.
Taigi A Vis laik labai skepti kai i r davau tokias knygas Ties sakant, negalvojau, jog kada nors tokio turinio knyga mane patrauks, nes pripa inkim, tai n ra labai garsiai i narstyta tema Visi apie homoseksualum kalba patyliukais, o kai kurie net bijo apie tai kalb ti Vis d lto, pasi musi it knyg , mane u kabino ne tai, kas joje apra yta, o kaip Ra ytojas labai atvirai perteikia pagrindinio veik jo santyk su vyrais Jis naudoja labai daug citat i vairiausi psichologini veikal , dain bei kit roman Matosi, jog ioje vietoje jis tikrai pasikaust s.
Nors kelis kartus buvau atsitraukusi nuo ios knygos ir susim stydavau, kokio velnio j skaitau, tiesiog negal jau atsitraukti Ir tai buvo keis iausia Tam tikrais etapais m gavausi j skaitydama, kas retai man pasitaiko.
Ô Nesibaigianti vasara: sociologinis romanas apie meilę ir seksą Â Likau nustebintas Gaila, jog knyga nebuvo i leista anks iau 2016 m vasar.
Savo anrui, knyga nebloga vertinimas labiau paskatinimas Populiaraus urnalo skaitymo greitis, konkreti aliuzija plia o roman , puikiai dera su Tere kino halberstrami ka metodologija, kurioje yra per engiama akademijos kaip auk tosios kult ros ir popso riba Nieko labai naujo, ta iau nuo irdus savireflekti kumas, kuris autoriui rei kiasi per sociologines ir antropologines kategorijas, leid ia pamatyti disciplini k , analitiniais pj viais i reik t m stym , kuris da nam akademikui b dingas Kasdienyb s ir diskursyvumo mikst ra padaro skaitym dar paprastesniu i knyga, mano plia o romanui , tinkamas objektas.
Ko Intymumo Kronika Pirmasis Lietuvi Kas Romanas Apie Vyr Meil Ir SeksPra Jusios Meil S Gedintis Pasakotojas Ie Ko Vis Naujo Velnumo, O Skaitytojas Gali Vujaristi Kai Steb Ti Jo Meil S Scenas, Suprasti Poelgius Ir Emocijas I Knyga Tai B Das Patekti Iki Iol Neleistinai Demonizuojam , U Sispyr Li Kai Neigiam , Bet Iki Skausmo Tikr Vyr Homoseksuali Santyki Pasaul , J Tyrin Ti Ir Pa Inti Romane Per Engiamos Tradicinio Supratimo Apie Simyl [Artūras Tereškinas] ¹ Nesibaigianti vasara: sociologinis romanas apie meilę ir seksą [x-men PDF] Ebook Epub Download Á Jim , Meil , Intymum Ribos Ir Kvie Iama Perm Styti M S Pa I Erotines Fantazijas Ir Seksualines Biografijas Romantin meil s ir sekso satyra Man labai patiko i citata, kuri atspindi bendr knygos sp d seksualin g da grynai politinis dalykas A pats sprend iu, kokius geidulius ir malonumus noriu pasirinkti Ir j s galite tai padaryti is politinis mano parei kimas nukreiptas prie g d , kuria remiasi visa m s politin , socialin ir kult rin sistema Bravo Lietuvoje sistema i ties labai susijusi su g da g dinimu Jau iame g d d l savo nes kmi , negeb jimo prasimu ti ir klest ti kaip si lo visoki knygeli ir seminar guru , g d d l absurdi ko politinio cirko vietoje valstyb s valdymo, svetim g d d l demaskuoto idiotizmo, ky ininkavimo, davatki kumo, provincialumo ir t.
t A jau iu g d i dalyk Kiti gi gal turi kitus akcentus, g dina u nacionalini vertybi i niekinim Jau nekalbu apie seksualin g dinim Ir LGBTQ g dinim , kuris net oficialiai tvi Kita vertus, ar nor tum kartoti kit gyvenimus Kalb ti kit odziais, vaik ioti kit i tryptais keliais, trok ti patogumo, kurio visi geid ia Ar nor tum prisitaikyti, pateisinti tuos, kurie vadina tavo gyvenim nepavykusiu ir nepaken iamu, klausytis kasdien s kartot s tu keistas, nenusp jamas, nesuplanuotas, i bla kytas, netikras Tu nesimeldi u mus, neaugini vaik , nedegtin s od blogai mobilka nuskanavo e tadieniais, nepriekabiauji prie mergin , ne aidi kortomis, ne i ri krep inio rungtyni D l to tave persmelk s nuolatinis nepatogumo jausmas Visu savo k nu j skleidi I love you, discomfort Prisijaukin s nepatogumo jausm inau, kad jis man padeda ne tik i gyvent bet ir ra yti gyvenimo scenarij , aklai nesekant nei mano t v , nei seneli , nei seser , nei bendraam i gyvenimais Ir taip vis tekst pana i perd m lietuvi ka literatur ina.
Neblogai apra yti homoseksual lytinio akto met Homoseksual sub kult rai tai neabejotinai reik minga knyga Reik minga ji ir visai Lietuvai kaip itin dr si, kalbanti apie seks tarp vyr , m suose esant tabu Rodanti, kad poky iai vyksta ir vaduojam s i tam tikr suvar ym Kita vertus, literat riniu po i riu gan tinai skurdus romanas, besislepiantis po sociologinio romano kauke Siu etas sukasi aplink pagrindinio veik jo Raimundo seksualin gyvenim kasdien vis naujas meilu is, apra omas jo penis, kaip dulkinasi ir t.
t Vyrai kei iasi, ta iau vienodumas visoje knygoje atkartojant tuos pa ius scenarijus ver ia nuobod iauti Po 100 ojo puslapio nuostabos nebekelia nei penio didumas, nei storis, nei grubus analinis seksas Autorius mini vis gausyb altini literat rini , muzikini , kinematografini , jais remdamasis ai kina protagonisto asmenyb Jie nepadeda, protagonisto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *