Hi bir eli kiye d meden doktrinlerin temel zelliklerini ve inan lar n tarihini anlat yor lk ezoterik inan lar n temelini, varl bilimsel olarak kesin kabul edilmemi olan Mu ve Atlantis k tas na ba lamas d nd r c.
Ge mi ten g n m ze inan sisteminin evrimle mesini yal n bir dille anlatan s r kleyici bir kitapt Arada Dante gibi nl sanat lar n da varl n g rmek okurken keyif almama sebep oldu Gizem dolu bir d nya bar nd ran ge mi hakk nda ok fazla bilgi sunuyor Hatta yanl yorumlanan baz topluluklara da objektif bir ekilde de iniyor Tavsiye ederim.
bilgelik okulu yay nlar bask s nda ok fazla d zensizlik ve hata mevcut bunun d nda, inan lar ve dinler a s ndan derli toplu bir kitap olsa da al nt lar ay klamak yazar n s zlerinin nerede, al nt yapt kitab n al nt k sm n n nerede oldu unu anlamak ok g bu da san r m edit r d zenlemesinden kaynakl bilmem ka nc yay nevinden bilmem ka nc bask y yapm bir kitab n bu denli hatalar ile dolu olmas okumay epey zorla t r yor keza, bibliyografya okumas n da yle yine de bir ba lang kitab olarak, i erisindeki bilgiler dolay s ile, merakl lar n kesinlikle edinmesi gerekir.
Muhte em Mutlaka okunmal Tekrar tekrar d n p bak lacak harika bir referans kayna ayn zamanda.ó Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi ó her eyin k saca ve anlaml bir ekilde zetlendi i,ayn zamanda teorik de olan m kemmel bir ba lang kitab.
neye mi ba lang soru sormalara.
.
Bu kapsamda bir konu ancak bu m kemmellikte anlat labilir diye d n yorum Yazar n ara ara hi kat lmad m g r leri de var Ama bu da ok do al Benim i in her zaman bir referans kitab olarak kalacak.
Tanr L Nanc N K Kleri Nerededir Lk Tek Tanr L Din Nan Rlar Kimlerdi G N M Z Semavi Dinlerinin K Kleri Nerededir Te Bu Ara T Rma, Insanl K Tarihinin Karanl K G Nlerinden Bu Yana Inan Sistemlerini Derinden Etkileyen Bir Retinin, Ezoterik Inan Lar N Tarihi Geli Im S Reci I Inde Ele Al Nmas Ndan Ibarettir Tek Tanr L Dinlerin Do Umunun Yan S Ra Ak Lc D Nme Sisteminin De È read ô Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi by Cihangir Gener ↠´ Bug Ne Ula Mas N Ve G N M Z N Ak L A Olmas N Sa Layan Ezoterik Retiler, Tanr N N Korku De Il, Sevgi Oldu Unu, Ak Lc D Ncenin Yan S Ra Sezgi G C Ile De Ortaya Koymaktad R G N M Z N En B Y K Eksikli I Bu Y Ce Sevginin Cesaretle Ortaya Konulmamas D R Te Bu Eserin Ger Ek Amac Da Tanr Sevgisinin Bu En Y Ce Ifadesini Belirli Kesimlerin Tekelinden Kart P, Geni Kitlelere Ula T Rmakt R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *